Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. prosinci 2016

20. prosince 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. prosince 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 2,8 mld. EUR na 278,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
15. prosince 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 21 dní 1,5 mld. USD 4,3 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1 mld. EUR na 323,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3 mld. EUR na 1 117,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 24 mld. EUR na 168,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 34,5 mld. EUR na 129 mld. EUR. Ve středu 14. prosince 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 35,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 36,8 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 418,4 mld. EUR (ve srovnání s 451,9 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 17,5 mld. EUR na 1 644 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 16. prosinci 2016 Rozdíl v porovnání s 9. prosincem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 9. prosincem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 13,0 mld. EUR -0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,0 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 204,0 mld. EUR +0,6 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 23,1 mld. EUR +0,4 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 50,6 mld. EUR +0,7 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 244,3 mld. EUR +16,3 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 102,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 10,6 mld. EUR na 879,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 412 634 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 319 456 2 923
  2.1 Pohledávky za MMF 77 503 29
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 241 953 2 894
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 36 864 804
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 094 154
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 094 154
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 547 437 986
  5.1 Hlavní refinanční operace 36 822 1 060
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 510 468 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 147 −74
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 79 837 −1 843
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 967 103 16 515
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 643 986 17 474
  7.2 Ostatní cenné papíry 323 117 −959
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 437 −2
9 Ostatní aktiva 222 870 1 422
Aktiva celkem 3 630 732 20 959
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 117 369 3 040
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 298 100 −22 875
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 879 665 10 647
  2.2 Vkladová facilita 418 410 −33 460
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 25 −62
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 887 1 505
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 271 849 22 812
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 168 906 24 005
  5.2 Ostatní závazky 102 943 −1 194
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 127 335 15 328
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 122 877
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 237 17
  8.1 Vklady a ostatní závazky 12 237 17
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 132 0
10 Ostatní pasiva 215 627 256
11 Účty přecenění 418 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 99 527 1
Pasiva celkem 3 630 732 20 959

Kontakty pro média