Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.12.2016

20.12.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.12.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 2,8 miljardilla eurolla 278,8 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
15.12.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (21 päivää) 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 4,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1 miljardilla eurolla 323,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3 miljardilla eurolla 1 117,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) suurenivat 24 miljardilla eurolla 168,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 34,5 miljardilla eurolla 129 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.12.2016 erääntyi 35,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 36,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 418,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 451,9 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 17,5 miljardilla eurolla 1 644 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 16.12.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 13,0 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,0 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 204,0 miljardia euroa +0,6 miljardia euroa -0,3 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 23,1 miljardia euroa +0,4 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 50,6 miljardia euroa +0,7 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 244,3 miljardia euroa +16,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 102,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 10,6 miljardilla eurolla 879,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 412 634 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 319 456 2 923
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 503 29
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 241 953 2 894
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 864 804
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 094 154
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 094 154
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 547 437 986
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 36 822 1 060
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 510 468 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 147 −74
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 79 837 −1 843
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 967 103 16 515
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 643 986 17 474
  7.2 Muut arvopaperit 323 117 −959
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 437 −2
9 Muut saamiset 222 870 1 422
Vastaavaa yhteensä 3 630 732 20 959
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 117 369 3 040
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 298 100 −22 875
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 879 665 10 647
  2.2 Talletusmahdollisuus 418 410 −33 460
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 25 −62
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 887 1 505
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 271 849 22 812
  5.1 Julkisyhteisöt 168 906 24 005
  5.2 Muut 102 943 −1 194
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 127 335 15 328
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 122 877
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 237 17
  8.1 Talletukset ja muut velat 12 237 17
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 132 0
10 Muut velat 215 627 256
11 Arvonmuutostilit 418 545 0
12 Pääoma ja rahastot 99 527 1
Vastattavaa yhteensä 3 630 732 20 959

Yhteyshenkilöt