Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. decembru 2016

20. decembra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. decembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 2,8 mld. EUR na 278,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
15. decembra 2016 21-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,5 mld. USD 4,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1 mld. EUR na 323,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3 mld. EUR na 1 117,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 24 mld. EUR na 168,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 34,5 mld. EUR na 129 mld. EUR. V stredu 14. decembra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 35,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 36,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 418,4 mld. EUR (v porovnaní so 451,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 17,5 mld. EUR na 1 644 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 16. decembru 2016 Zmena oproti 9. decembru 2016: nákup Zmena oproti 9. decembru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 13,0 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 204,0 mld. EUR +0,6 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 23,1 mld. EUR +0,4 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 50,6 mld. EUR +0,7 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 244,3 mld. EUR +16,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 102,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 10,6 mld. EUR na 879,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 412 634 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 319 456 2 923
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 503 29
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 241 953 2 894
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 864 804
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 094 154
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 094 154
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 547 437 986
  5.1 Hlavné refinančné operácie 36 822 1 060
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 510 468 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 147 −74
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 79 837 −1 843
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 967 103 16 515
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 643 986 17 474
  7.2 Ostatné cenné papiere 323 117 −959
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 437 −2
9 Ostatné aktíva 222 870 1 422
Aktíva spolu 3 630 732 20 959
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 117 369 3 040
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 298 100 −22 875
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 879 665 10 647
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 418 410 −33 460
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 25 −62
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 887 1 505
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 271 849 22 812
  5.1 Verejná správa 168 906 24 005
  5.2 Ostatné záväzky 102 943 −1 194
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 127 335 15 328
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 122 877
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 237 17
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 237 17
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 132 0
10 Ostatné pasíva 215 627 256
11 Účty precenenia 418 545 0
12 Základné imanie a rezervy 99 527 1
Pasíva spolu 3 630 732 20 959

Kontakt pre médiá