Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému ku 14. augustu 2015

18. augusta 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. augusta 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,5 mld. EUR na 262,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
13. augusta 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 228 mil. USD 132 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,8 mld. EUR na 359,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,5 mld. EUR na 1 058,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 13,7 mld. EUR na 52,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 17,2 mld. EUR na 379,6 mld. EUR. V stredu 12. augusta 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 71 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 69,7 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,8 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 154,2 mld. EUR (v porovnaní so 137,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 11,9 mld. EUR na 552,8 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota ku 14. augustu 2015 Zmena oproti 7. augustu 2015: nákup Zmena oproti 7. augustu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 22,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 108,1 mld. EUR +1,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 11,0 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 269,9 mld. EUR +10,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 130,6 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 19,9 mld. EUR na 424 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 364 458 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 290 230 −100
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 134 2
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 211 096 −102
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 134 −762
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 695 −267
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 695 −267
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 534 015 −721
  5.1 Hlavné refinančné operácie 69 674 −1 332
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 463 525 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 816 611
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 133 350 −4 388
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 911 888 12 697
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 552 817 11 923
  7.2 Ostatné cenné papiere 359 071 774
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 177 4
9 Ostatné aktíva 224 000 −1 150
Aktíva spolu 2 541 947 5 313
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 058 848 −526
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 578 332 −3 434
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 423 963 −19 938
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 154 226 16 501
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 142 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 482 259
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 121 915 16 239
  5.1 Verejná správa 52 775 13 696
  5.2 Ostatné záväzky 69 139 2 543
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 751 −650
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 392 −300
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 177 −106
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 177 −106
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 456 0
10 Ostatné pasíva 203 777 −6 169
11 Účty precenenia 367 423 0
12 Základné imanie a rezervy 98 394 0
Pasíva spolu 2 541 947 5 313

Kontakt pre médiá