Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 sierpnia 2015 roku

18 sierpnia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 14.08.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,5 mld EUR do poziomu 262,3 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
13.08.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 228 mln USD 132 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,8 mld EUR do poziomu 359,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,5 mld EUR do poziomu 1058,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 13,7 mld EUR do poziomu 52,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 17,2 mld EUR do poziomu 379,6 mld EUR. W środę 12.08.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 71 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 69,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,8 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 154,2 mld EUR (wobec 137,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 11,9 mld EUR do poziomu 552,8 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 14.08.2015 Różnica wobec 7.08.2015 – zakup Różnica wobec 7.08.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 22,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 108,1 mld EUR +1,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 11,0 mld EUR +0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 269,9 mld EUR +10,2 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 130,6 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 19,9 mld EUR do poziomu 424 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 364.458 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 290.230 −100
  2.1 Należności od MFW 79.134 2
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 211.096 −102
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.134 −762
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.695 −267
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.695 −267
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 534.015 −721
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 69.674 −1.332
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 463.525 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 816 611
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 133.350 −4.388
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 911.888 12.697
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 552.817 11.923
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 359.071 774
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.177 4
9 Pozostałe aktywa 224.000 −1.150
Aktywa razem 2.541.947 5.313
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.058.848 −526
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 578.332 −3.434
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 423.963 −19.938
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 154.226 16.501
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 142 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.482 259
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 121.915 16.239
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 52.775 13.696
  5.2 Pozostałe zobowiązania 69.139 2.543
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.751 −650
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.392 −300
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.177 −106
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.177 −106
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.456 0
10 Pozostałe pasywa 203.777 −6.169
11 Różnice z wyceny 367.423 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.394 0
Pasywa razem 2.541.947 5.313