Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 14. augustā

2015. gada 18. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 14. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 262.3 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 13. augusts   Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 228 milj. ASV dolāru 132 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 359.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 1 058.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 13.7 mljrd. euro (līdz 52.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 17.2 mljrd. euro (līdz 379.6 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 12. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 71 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 69.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 154.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 137.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 11.9 mljrd. euro (līdz 552.8 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 14. augustā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 7. augustu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 7. augustu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 22.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 108.1 mljrd. euro +1.4 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 11.0 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 269.9 mljrd. euro +10.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 130.6 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 19.9 mljrd. euro (līdz 424 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 364 458 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 290 230 −100
  2.1 SVF debitoru parādi 79 134 2
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 211 096 −102
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39 134 −762
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 695 −267
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 695 −267
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 534 015 −721
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 69 674 −1 332
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 463 525 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 816 611
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 133 350 −4 388
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 911 888 12 697
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 552 817 11 923
  7.2 Pārējie vērtspapīri 359 071 774
8 Valdības parāds euro 25 177 4
9 Pārējie aktīvi 224 000 −1 150
Kopā aktīvi 2 541 947 5 313
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 058 848 −526
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 578 332 −3 434
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 423 963 −19 938
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 154 226 16 501
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 142 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 482 259
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 121 915 16 239
  5.1 Saistības pret valdību 52 775 13 696
  5.2 Pārējās saistības 69 139 2 543
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40 751 −650
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 392 −300
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 177 −106
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 177 −106
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 456 0
10 Pārējās saistības 203 777 −6 169
11 Pārvērtēšanas konti 367 423 0
12 Kapitāls un rezerves 98 394 0
Kopā pasīvi 2 541 947 5 313

Kontaktinformācija presei