Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 augusti 2015

18 augusti 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 14 augusti 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 262,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
13 augusti 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 228 miljoner USD 132 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 359,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 1 058,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 13,7 miljarder EUR till 52,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 17,2 miljarder EUR till 379,6 miljarder EUR. Onsdagen den 12 augusti 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 71 miljarder EUR och ersattes med en ny på 69,7 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,8 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 154,2 miljarder EUR (jämfört med 137,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 11,9 miljarder EUR till 552,8 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 14 augusti 2015 Förändring jämfört med den 7 augusti 2015 – Köp Förändring jämfört med den 7 augusti 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 22,5 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 108,1 miljarder EUR + 1,4 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 11,0 miljarder EUR + 0,3 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 269,9 miljarder EUR + 10,2 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 130,6 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 19,9 miljarder EUR till 424 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 364.458 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 290.230 −100
  2.1 Fordringar på IMF 79.134 2
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 211.096 −102
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.134 −762
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.695 −267
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.695 −267
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 534.015 −721
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 69.674 −1.332
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 463.525 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 816 611
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 133.350 −4.388
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 911.888 12.697
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 552.817 11.923
  7.2 Andra värdepapper 359.071 774
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.177 4
9 Övriga tillgångar 224.000 −1.150
Summa tillgångar 2.541.947 5.313
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.058.848 −526
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 578.332 −3.434
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 423.963 −19.938
  2.2 Inlåningsfacilitet 154.226 16.501
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 142 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.482 259
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 121.915 16.239
  5.1 Offentliga sektorn 52.775 13.696
  5.2 Övriga skulder 69.139 2.543
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.751 −650
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.392 −300
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.177 −106
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.177 −106
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.456 0
10 Övriga skulder 203.777 −6.169
11 Värderegleringskonton 367.423 0
12 Eget kapital 98.394 0
Summa skulder 2.541.947 5.313

Kontakt för media