Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 14. kolovoza 2015.

18. kolovoza 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 14. kolovoza 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,5 mlrd. EUR na 262,3 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidjeti dolje).

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
13. kolovoza 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 228 mil. USD 132 mil. USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,8 mlrd. EUR na 359,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,5 mlrd. EUR na 1.058,8 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 13,7 mlrd. EUR na 52,8 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 17,2 mlrd. EUR na 379,6 mlrd. EUR. U srijedu, 12. kolovoza 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 71 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 69,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,8 mlrd. EUR (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 154,2 mlrd. EUR (u odnosu na 137,7 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 11,9 mlrd. EUR na 552,8 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 14. kolovoza 2015. Razlika u odnosu na 7. kolovoza 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 7. kolovoza 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 22,5 mlrd. EUR - -
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,8 mlrd. EUR - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 108,1 mlrd. EUR +1,4 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 11,0 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 269,9 mlrd. EUR +10,2 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 130,6 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 19,9 mlrd. EUR na 424 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 364 458 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 290 230 −100
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 134 2
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 211 096 −102
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 39 134 −762
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 695 −267
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 695 −267
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 534 015 −721
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 69 674 −1 332
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 463 525 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 816 611
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 133 350 −4 388
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 911 888 12 697
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 552 817 11 923
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 359 071 774
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 177 4
9 Ostala imovina 224 000 −1 150
Ukupno imovina 2 541 947 5 313
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 058 848 −526
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 578 332 −3 434
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 423 963 −19 938
  2.2 Novčani depoziti 154 226 16 501
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 142 3
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 482 259
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 121 915 16 239
  5.1 Opća država 52 775 13 696
  5.2 Ostale obveze 69 139 2 543
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 40 751 −650
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 392 −300
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 177 −106
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 177 −106
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 456 0
10 Ostale obveze 203 777 −6 169
11 Računi revalorizacije 367 423 0
12 Kapital i pričuve 98 394 0
Ukupno obveze 2 541 947 5 313

Kontaktni podatci za medije