Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 август 2015 г.

18 август 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 14 август 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,5 млрд. евро до 262,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
13 август 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 228 млн. щатски долара 132 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,8 млрд. евро до 359,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,5 млрд. евро до 1058,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 13,7 млрд. евро до 52,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 17,2 млрд. евро до 379,6 млрд. евро. На 12 август 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 71 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 69,7 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,8 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 154,2 млрд. евро (при 137,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 11,9 млрд. евро до 552,8 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 14 август 2015 г. Разлика спрямо 7 август 2015 г. – покупки Разлика спрямо 7 август 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 22,5 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 108,1 млрд. евро +1,4 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 11,0 млрд. евро +0,3 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 269,9 млрд. евро +10,2 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 130,6 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 19,9 млрд. евро до 424 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 364 458 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 290 230 −100
  2.1 Вземания от МВФ 79 134 2
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 211 096 −102
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 134 −762
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 695 −267
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 695 −267
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 534 015 −721
  5.1 Основни операции по рефинансиране 69 674 −1 332
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 463 525 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 816 611
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 133 350 −4 388
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 911 888 12 697
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 552 817 11 923
  7.2 Други ценни книжа 359 071 774
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 177 4
9 Други активи 224 000 −1 150
Общо активи 2 541 947 5 313
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 058 848 −526
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 578 332 −3 434
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 423 963 −19 938
  2.2 Депозитно улеснение 154 226 16 501
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 142 3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 482 259
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 121 915 16 239
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 52 775 13 696
  5.2 Други задължения 69 139 2 543
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 751 −650
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 392 −300
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 177 −106
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 177 −106
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 456 0
10 Други задължения 203 777 −6 169
11 Сметки за преоценка 367 423 0
12 Капитал и резерви 98 394 0
Общо пасиви 2 541 947 5 313