Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 augustus 2015

18 augustus 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 14 augustus 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 262,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
13 augustus 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 228 miljoen USD 132 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 359,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 1.058,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 13,7 miljard naar EUR 52,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 17,2 miljard naar EUR 379,6 miljard. Op woensdag 12 augustus 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 71 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 69,7 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,8 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 154,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 137,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 11,9 miljard naar EUR 552,8 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 14 augustus 2015 Verschil t.o.v. 
7 augustus 2015 – Aankopen Verschil t.o.v.
7 augustus 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 22,5 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 108,1 miljard +EUR 1,4 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 11,0 miljard +EUR 0,3 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 269,9 miljard +EUR 10,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 130,6 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 19,9 miljard naar EUR 424 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 364.458 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 290.230 −100
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.134 2
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 211.096 −102
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.134 −762
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.695 −267
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.695 −267
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 534.015 −721
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 69.674 −1.332
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 463.525 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 816 611
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 133.350 −4.388
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 911.888 12.697
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 552.817 11.923
  7.2 Overige waardepapieren 359.071 774
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.177 4
9 Overige activa 224.000 −1.150
Totaal activa 2.541.947 5.313
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.058.848 −526
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 578.332 −3.434
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 423.963 −19.938
  2.2 Depositofaciliteit 154.226 16.501
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 142 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.482 259
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 121.915 16.239
  5.1 Overheid 52.775 13.696
  5.2 Overige verplichtingen 69.139 2.543
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.751 −650
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.392 −300
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.177 −106
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.177 −106
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.456 0
10 Overige passiva 203.777 −6.169
11 Herwaarderingsrekeningen 367.423 0
12 Kapitaal en reserves 98.394 0
Totaal passiva 2.541.947 5.313

Contactpersonen voor de media