SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. august 2015

18. august 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. august 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,5 mia. euro til 262,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
13. august 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 228 mio. USD 132 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,8 mia. euro til 359,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,5 mia. euro til 1.058,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 13,7 mia. euro til 52,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 17,2 mia. euro til 379,6 mia. euro. Onsdag den 12. august 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 71 mia. euro, og en ny på 69,7 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,8 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i den foregående uge). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 154,2 mia. euro (mod 137,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 11,9 mia. euro til 552,8 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 14. august 2015 Ændring i forhold til 7. august 2015 – opkøb Ændring i forhold til 7. august 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 22,5 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,8 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 108,1 mia. euro +1,4 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 11,0 mia. euro +0,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 269,9 mia. euro +10,2 mia. euro -
Securities Markets Programme 130,6 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 19,9 mia. euro til 424 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 364.458 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 290.230 −100
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.134 2
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 211.096 −102
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.134 −762
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.695 −267
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.695 −267
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 534.015 −721
  5.1 Primære markedsoperationer 69.674 −1.332
  5.2 Langfristede markedsoperationer 463.525 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 816 611
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 133.350 −4.388
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 911.888 12.697
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 552.817 11.923
  7.2 Andre værdipapirer 359.071 774
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.177 4
9 Andre aktiver 224.000 −1.150
Aktiver i alt 2.541.947 5.313
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.058.848 −526
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 578.332 −3.434
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 423.963 −19.938
  2.2 Indlånsfacilitet 154.226 16.501
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 142 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.482 259
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 121.915 16.239
  5.1 Offentlig forvaltning og service 52.775 13.696
  5.2 Andre forpligtelser 69.139 2.543
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.751 −650
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.392 −300
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.177 −106
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.177 −106
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.456 0
10 Andre forpligtelser 203.777 −6.169
11 Revalueringskonti 367.423 0
12 Kapital og reserver 98.394 0
Passiver i alt 2.541.947 5.313