Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.8.2015

18.8.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.8.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,5 miljardilla eurolla 262,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
13.8.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 228 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 132 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 359,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,5 miljardilla eurolla 1 058,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 13,7 miljardilla eurolla 52,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 17,2 miljardilla eurolla 379,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.8.2015 erääntyi 71 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 69,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 154,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 137,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 11,9 miljardilla eurolla 552,8 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 14.8.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 22,5 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 108,1 miljardia euroa +1,4 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 11,0 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 269,9 miljardia euroa +10,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 130,6 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 19,9 miljardilla eurolla 424 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 364 458 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 290 230 −100
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 134 2
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 211 096 −102
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 134 −762
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 695 −267
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 695 −267
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 534 015 −721
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 69 674 −1 332
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 463 525 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 816 611
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 133 350 −4 388
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 911 888 12 697
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 552 817 11 923
  7.2 Muut arvopaperit 359 071 774
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 177 4
9 Muut saamiset 224 000 −1 150
Vastaavaa yhteensä 2 541 947 5 313
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 058 848 −526
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 578 332 −3 434
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 423 963 −19 938
  2.2 Talletusmahdollisuus 154 226 16 501
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 142 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 482 259
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 121 915 16 239
  5.1 Julkisyhteisöt 52 775 13 696
  5.2 Muut 69 139 2 543
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 751 −650
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 392 −300
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 177 −106
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 177 −106
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 456 0
10 Muut velat 203 777 −6 169
11 Arvonmuutostilit 367 423 0
12 Pääoma ja rahastot 98 394 0
Vastattavaa yhteensä 2 541 947 5 313

Yhteyshenkilöt