Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 14. srpnu 2015

18. srpna 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. srpna 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 0,5 mld. EUR na 262,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
13. srpna 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 228 mil. USD 132 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 359,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,5 mld. EUR na 1 058,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 13,7 mld. EUR na 52,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 17,2 mld. EUR na 379,6 mld. EUR. Ve středu 12. srpna 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 71 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 69,7 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,8 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 154,2 mld. EUR (ve srovnání se 137,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 11,9 mld. EUR na 552,8 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 14. srpnu 2015 Rozdíl v porovnání se 7. srpnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání se 7. srpnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 22,5 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 108,1 mld. EUR +1,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 11,0 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 269,9 mld. EUR +10,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 130,6 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 19,9 mld. EUR na 424 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 364 458 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 290 230 −100
  2.1 Pohledávky za MMF 79 134 2
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 211 096 −102
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 134 −762
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 695 −267
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 695 −267
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 534 015 −721
  5.1 Hlavní refinanční operace 69 674 −1 332
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 463 525 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 816 611
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 133 350 −4 388
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 911 888 12 697
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 552 817 11 923
  7.2 Ostatní cenné papíry 359 071 774
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 177 4
9 Ostatní aktiva 224 000 −1 150
Aktiva celkem 2 541 947 5 313
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 058 848 −526
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 578 332 −3 434
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 423 963 −19 938
  2.2 Vkladová facilita 154 226 16 501
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 142 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 482 259
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 121 915 16 239
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 52 775 13 696
  5.2 Ostatní závazky 69 139 2 543
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 751 −650
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 392 −300
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 177 −106
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 177 −106
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 456 0
10 Ostatní pasiva 203 777 −6 169
11 Účty přecenění 367 423 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 394 0
Pasiva celkem 2 541 947 5 313

Kontakty pro média