Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. avgusta 2015

18. avgust 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. avgusta 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 262,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
13. avgust 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 228 mio USD 132 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,8 milijarde EUR na 359,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 1.058,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 13,7 milijarde EUR na 52,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 17,2 milijarde EUR na 379,6 milijarde EUR. V sredo, 12. avgusta 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 71 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 69,7 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,8 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 154,2 milijarde EUR (v primerjavi s 137,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 11,9 milijarde EUR na 552,8 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 14. avgusta 2015 Razlika od 7. avgusta 2015 – kupljeno Razlika od 7. avgusta 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 22,5 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 108,1 milijarde EUR +1,4 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 11,0 milijarde EUR +0,3 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 269,9 milijarde EUR +10,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 130,6 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 19,9 milijarde EUR na 424 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 364.458 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 290.230 −100
  2.1 Terjatve do MDS 79.134 2
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 211.096 −102
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.134 −762
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.695 −267
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.695 −267
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 534.015 −721
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 69.674 −1.332
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 463.525 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 816 611
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 133.350 −4.388
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 911.888 12.697
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 552.817 11.923
  7.2 Drugi vrednostni papirji 359.071 774
8 Dolg širše države v EUR 25.177 4
9 Druga sredstva 224.000 −1.150
Skupaj sredstva 2.541.947 5.313
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.058.848 −526
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 578.332 −3.434
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 423.963 −19.938
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 154.226 16.501
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 142 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.482 259
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 121.915 16.239
  5.1 Širša država 52.775 13.696
  5.2 Druge obveznosti 69.139 2.543
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.751 −650
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.392 −300
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.177 −106
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.177 −106
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.456 0
10 Druge obveznosti 203.777 −6.169
11 Računi prevrednotenja 367.423 0
12 Kapital in rezerve 98.394 0
Skupaj obveznosti 2.541.947 5.313

Stiki za medije