Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. augustu 2015

11. augusta 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. augusta 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,9 mld. EUR na 262,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
6. augusta 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 308 mil. USD 228 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,7 mld. EUR na 358,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,4 mld. EUR na 1 059,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 36,8 mld. EUR na 39,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 9,6 mld. EUR na 396,9 mld. EUR. V stredu 5. augusta 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 80 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 71 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 137,7 mld. EUR (v porovnaní so 137 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 12,6 mld. EUR na 540,9 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 7. augustu 2015 Zmena oproti 31. júlu 2015: nákup Zmena oproti 31. júlu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 22,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 106,6 mld. EUR +2,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 10,6 mld. EUR +0,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 259,7 mld. EUR +10,8 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 130,6 mld. EUR -1,7 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 31,5 mld. EUR na 443,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 364 458 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 290 330 2 519
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 132 679
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 211 198 1 841
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 896 −566
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 962 −333
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 962 −333
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 534 736 −8 900
  5.1 Hlavné refinančné operácie 71 007 −8 966
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 463 525 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 204 66
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 137 738 −500
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 899 191 10 963
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 540 894 12 624
  7.2 Ostatné cenné papiere 358 297 −1 660
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 173 0
9 Ostatné aktíva 225 150 −3 142
Aktíva spolu 2 536 634 42
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 059 374 2 380
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 581 766 32 232
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 443 901 31 497
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 137 725 740
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 140 −5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 223 −24
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 105 675 −36 025
  5.1 Verejná správa 39 079 −36 804
  5.2 Ostatné záväzky 66 596 779
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 402 3 156
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 692 −277
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 283 1 363
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 283 1 363
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 456 0
10 Ostatné pasíva 209 946 −2 764
11 Účty precenenia 367 423 0
12 Základné imanie a rezervy 98 393 0
Pasíva spolu 2 536 634 42

Kontakt pre médiá