Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 augusti 2015

11 augusti 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 7 augusti 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 262,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
6 augusti 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 308 miljoner USD 228 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 358,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,4 miljarder EUR till 1 059,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 36,8 miljarder EUR till 39,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 9,6 miljarder EUR till 396,9 miljarder EUR. Onsdagen den 5 augusti 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 80 miljarder EUR och ersattes med en ny på 71 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 137,7 miljarder EUR (jämfört med 137 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 12,6 miljarder EUR till 540,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 7 augusti 2015 Förändring jämfört med den 31 juli 2015 – Köp Förändring jämfört med den 31 juli 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 22,5 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 106,6 miljarder EUR + 2,6 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 10,6 miljarder EUR + 0,9 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 259,7 miljarder EUR + 10,8 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 130,6 miljarder EUR - - 1,7 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 31,5 miljarder EUR till 443,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 364.458 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 290.330 2.519
  2.1 Fordringar på IMF 79.132 679
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 211.198 1.841
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.896 −566
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.962 −333
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.962 −333
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 534.736 −8.900
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 71.007 −8.966
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 463.525 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 204 66
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 137.738 −500
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 899.191 10.963
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 540.894 12.624
  7.2 Andra värdepapper 358.297 −1.660
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.173 0
9 Övriga tillgångar 225.150 −3.142
Summa tillgångar 2.536.634 42
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.059.374 2.380
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 581.766 32.232
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 443.901 31.497
  2.2 Inlåningsfacilitet 137.725 740
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 140 −5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.223 −24
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 105.675 −36.025
  5.1 Offentliga sektorn 39.079 −36.804
  5.2 Övriga skulder 66.596 779
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.402 3.156
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.692 −277
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.283 1.363
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.283 1.363
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.456 0
10 Övriga skulder 209.946 −2.764
11 Värderegleringskonton 367.423 0
12 Eget kapital 98.393 0
Summa skulder 2.536.634 42

Kontakt för media