Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.8.2015

11.8.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.8.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 262,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
6.8.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 308 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 228 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,7 miljardilla eurolla 358,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,4 miljardilla eurolla 1 059,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 36,8 miljardilla eurolla 39,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 9,6 miljardilla eurolla 396,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.8.2015 erääntyi 80 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 71 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 137,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 137 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 12,6 miljardilla eurolla 540,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 7.8.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 22,5 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 106,6 miljardia euroa +2,6 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 10,6 miljardia euroa +0,9 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 259,7 miljardia euroa +10,8 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 130,6 miljardia euroa - -1,7 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 31,5 miljardilla eurolla 443,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 364 458 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 290 330 2 519
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 132 679
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 211 198 1 841
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 896 −566
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 962 −333
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 962 −333
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 534 736 −8 900
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 71 007 −8 966
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 463 525 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 204 66
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 137 738 −500
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 899 191 10 963
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 540 894 12 624
  7.2 Muut arvopaperit 358 297 −1 660
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 173 0
9 Muut saamiset 225 150 −3 142
Vastaavaa yhteensä 2 536 634 42
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 059 374 2 380
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 581 766 32 232
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 443 901 31 497
  2.2 Talletusmahdollisuus 137 725 740
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 140 −5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 223 −24
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 105 675 −36 025
  5.1 Julkisyhteisöt 39 079 −36 804
  5.2 Muut 66 596 779
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 402 3 156
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 692 −277
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 283 1 363
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 283 1 363
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 456 0
10 Muut velat 209 946 −2 764
11 Arvonmuutostilit 367 423 0
12 Pääoma ja rahastot 98 393 0
Vastattavaa yhteensä 2 536 634 42

Yhteyshenkilöt