Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 август 2015 г.

11 август 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 7 август 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,9 млрд. евро до 262,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
6 август 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 308 млн. щатски долара 228 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,7 млрд. евро до 358,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,4 млрд. евро до 1059,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 36,8 млрд. евро до 39,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 9,6 млрд. евро до 396,9 млрд. евро. На 5 август 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 80 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 71 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 137,7 млрд. евро (при 137 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 12,6 млрд. евро до 540,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 7 август 2015 г. Разлика спрямо 31 юли 2015 г. – покупки Разлика спрямо 31 юли 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 22,5 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 106,6 млрд. евро +2,6 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 10,6 млрд. евро +0,9 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 259,7 млрд. евро +10,8 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 130,6 млрд. евро - -1,7 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 31,5 млрд. евро до 443,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 364 458 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 290 330 2 519
  2.1 Вземания от МВФ 79 132 679
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 211 198 1 841
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 896 −566
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 962 −333
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 962 −333
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 534 736 −8 900
  5.1 Основни операции по рефинансиране 71 007 −8 966
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 463 525 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 204 66
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 137 738 −500
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 899 191 10 963
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 540 894 12 624
  7.2 Други ценни книжа 358 297 −1 660
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 173 0
9 Други активи 225 150 −3 142
Общо активи 2 536 634 42
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 059 374 2 380
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 581 766 32 232
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 443 901 31 497
  2.2 Депозитно улеснение 137 725 740
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 140 −5
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 223 −24
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 105 675 −36 025
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 39 079 −36 804
  5.2 Други задължения 66 596 779
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 402 3 156
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 692 −277
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 283 1 363
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 283 1 363
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 456 0
10 Други задължения 209 946 −2 764
11 Сметки за преоценка 367 423 0
12 Капитал и резерви 98 393 0
Общо пасиви 2 536 634 42

Данни за контакт за медиите