Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 augustus 2015

11 augustus 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 7 augustus 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,9 miljard naar EUR 262,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
6 augustus 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 308 miljoen USD 228 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,7 miljard naar EUR 358,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,4 miljard naar EUR 1.059,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 36,8 miljard naar EUR 39,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 9,6 miljard naar EUR 396,9 miljard. Op woensdag 5 augustus 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 80 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 71 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 137,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 137 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 12,6 miljard naar EUR 540,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 7 augustus 2015 Verschil t.o.v. 31 juli 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 31 juli 2015 –
Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 22,5 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 106,6 miljard +EUR 2,6 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 10,6 miljard +EUR 0,9 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 259,7 miljard +EUR 10,8 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 130,6 miljard - - EUR 1,7 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 31,5 miljard naar EUR 443,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 364.458 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 290.330 2.519
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.132 679
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 211.198 1.841
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.896 −566
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.962 −333
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.962 −333
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 534.736 −8.900
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 71.007 −8.966
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 463.525 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 204 66
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 137.738 −500
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 899.191 10.963
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 540.894 12.624
  7.2 Overige waardepapieren 358.297 −1.660
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.173 0
9 Overige activa 225.150 −3.142
Totaal activa 2.536.634 42
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.059.374 2.380
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 581.766 32.232
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 443.901 31.497
  2.2 Depositofaciliteit 137.725 740
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 140 −5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.223 −24
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 105.675 −36.025
  5.1 Overheid 39.079 −36.804
  5.2 Overige verplichtingen 66.596 779
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.402 3.156
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.692 −277
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.283 1.363
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.283 1.363
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.456 0
10 Overige passiva 209.946 −2.764
11 Herwaarderingsrekeningen 367.423 0
12 Kapitaal en reserves 98.393 0
Totaal passiva 2.536.634 42

Contactpersonen voor de media