Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 sierpnia 2015 roku

11 sierpnia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 7.08.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,9 mld EUR do poziomu 262,8 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
6.08.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 308 mln USD 228 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,7 mld EUR do poziomu 358,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,4 mld EUR do poziomu 1059,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 36,8 mld EUR do poziomu 39,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 9,6 mld EUR do poziomu 396,9 mld EUR. W środę 5.08.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 80 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 71 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 137,7 mld EUR (wobec 137 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12,6 mld EUR do poziomu 540,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 7.08.2015 Różnica wobec 31.07.2015 – zakup Różnica wobec 31.07.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 22,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 106,6 mld EUR +2,6 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 10,6 mld EUR +0,9 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 259,7 mld EUR +10,8 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 130,6 mld EUR –1,7 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 31,5 mld EUR do poziomu 443,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 364.458 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 290.330 2.519
  2.1 Należności od MFW 79.132 679
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 211.198 1.841
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.896 −566
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.962 −333
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.962 −333
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 534.736 −8.900
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 71.007 −8.966
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 463.525 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 204 66
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 137.738 −500
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 899.191 10.963
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 540.894 12.624
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.297 −1.660
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.173 0
9 Pozostałe aktywa 225.150 −3.142
Aktywa razem 2.536.634 42
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.059.374 2.380
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 581.766 32.232
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 443.901 31.497
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 137.725 740
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 140 −5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.223 −24
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 105.675 −36.025
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 39.079 −36.804
  5.2 Pozostałe zobowiązania 66.596 779
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.402 3.156
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.692 −277
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.283 1.363
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.283 1.363
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.456 0
10 Pozostałe pasywa 209.946 −2.764
11 Różnice z wyceny 367.423 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.393 0
Pasywa razem 2.536.634 42

Kontakt z mediami