Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 7. augustā

2015. gada 11. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 7. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 262.8 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 6. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 308 milj. ASV dolāru 228 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 358.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.4 mljrd. euro (līdz 1 059.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 36.8 mljrd. euro (līdz 39.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 9.6 mljrd. euro (līdz 396.9 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 5. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 80 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 71 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 137.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 137 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 12.6 mljrd. euro (līdz 540.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 7. augustā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 31. jūliju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 31. jūliju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 22.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 106.6 mljrd. euro +2.6 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 10.6 mljrd. euro +0.9 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 259.7 mljrd. euro +10.8 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 130.6 mljrd. euro –1.7 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 31.5 mljrd. euro (līdz 443.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 364 458 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 290 330 2 519
  2.1 SVF debitoru parādi 79 132 679
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 211 198 1 841
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39 896 −566
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 962 −333
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 962 −333
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 534 736 −8 900
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 71 007 −8 966
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 463 525 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 204 66
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 137 738 −500
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 899 191 10 963
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 540 894 12 624
  7.2 Pārējie vērtspapīri 358 297 −1 660
8 Valdības parāds euro 25 173 0
9 Pārējie aktīvi 225 150 −3 142
Kopā aktīvi 2 536 634 42
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 059 374 2 380
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 581 766 32 232
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 443 901 31 497
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 137 725 740
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 140 −5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 223 −24
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 105 675 −36 025
  5.1 Saistības pret valdību 39 079 −36 804
  5.2 Pārējās saistības 66 596 779
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41 402 3 156
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 692 −277
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 283 1 363
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 283 1 363
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 456 0
10 Pārējās saistības 209 946 −2 764
11 Pārvērtēšanas konti 367 423 0
12 Kapitāls un rezerves 98 393 0
Kopā pasīvi 2 536 634 42

Kontaktinformācija presei