Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. august 2015

11. august 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

7. augustil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,9 miljardi euro võrra 262,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
6. august 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 308 miljonit USA dollarit 228 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,7 miljardi euro võrra 358,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,4 miljardi euro võrra 1059,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 36,8 miljardi euro võrra 39,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 9,6 miljardi euro võrra 396,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. augustil 2015 möödus 80 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 71 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 137,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 137 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 12,6 miljardi euro võrra 540,9 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 7. august 2015 Erinevus võrreldes 31. juuliga 2015 – ost Erinevus võrreldes 31. juuliga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 22,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 106,6 miljardit eurot +2,6 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 10,6 miljardit eurot +0,9 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 259,7 miljardit eurot +10,8 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 130,6 miljardit eurot –1,7 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 31,5 miljardi euro võrra 443,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 364 458 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 290 330 2 519
  2.1 Nõuded RVFle 79 132 679
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 211 198 1 841
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 39 896 −566
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 962 −333
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 962 −333
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 534 736 −8 900
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 71 007 −8 966
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 463 525 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 204 66
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 137 738 −500
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 899 191 10 963
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 540 894 12 624
  7.2 Muud väärtpaberid 358 297 −1 660
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 173 0
9 Muud varad 225 150 −3 142
Varad kokku 2 536 634 42
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 059 374 2 380
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 581 766 32 232
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 443 901 31 497
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 137 725 740
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 140 −5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 223 −24
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 105 675 −36 025
  5.1 Valitsussektor 39 079 −36 804
  5.2 Muud kohustused 66 596 779
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 402 3 156
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 692 −277
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 283 1 363
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 283 1 363
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 456 0
10 Muud kohustused 209 946 −2 764
11 Ümberhindluskontod 367 423 0
12 Kapital ja reservid 98 393 0
Kohustused kokku 2 536 634 42

Kontaktandmed