Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 7. kolovoza 2015.

11. kolovoza 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 7. kolovoza 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,9 mlrd. EUR na 262,8 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidjeti dolje).

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
6. kolovoza 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 308 mil. USD 228 mil. USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,7 mlrd. EUR na 358,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,4 mlrd. EUR na 1.059,4 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 36,8 mlrd. EUR na 39,1 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 9,6 mlrd. EUR na 396,9 mlrd. EUR. U srijedu, 5. kolovoza 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 80 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 71 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 137,7 mlrd. EUR (u odnosu na 137 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 12,6 mlrd. EUR na 540,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 7. kolovoza 2015. Razlika u odnosu na 31. srpnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 31. srpnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 22,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,8 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 106,6 mlrd. EUR +2,6 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 10,6 mlrd. EUR +0,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 259,7 mlrd. EUR +10,8 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 130,6 mlrd. EUR –1,7 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 31,5 mlrd. EUR na 443,9 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 364 458 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 290 330 2 519
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 132 679
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 211 198 1 841
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 39 896 −566
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 962 −333
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 962 −333
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 534 736 −8 900
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 71 007 −8 966
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 463 525 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 204 66
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 137 738 −500
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 899 191 10 963
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 540 894 12 624
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 297 −1 660
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 173 0
9 Ostala imovina 225 150 −3 142
Ukupno imovina 2 536 634 42
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 059 374 2 380
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 581 766 32 232
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 443 901 31 497
  2.2 Novčani depoziti 137 725 740
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 140 −5
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 223 −24
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 105 675 −36 025
  5.1 Opća država 39 079 −36 804
  5.2 Ostale obveze 66 596 779
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 41 402 3 156
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 692 −277
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 283 1 363
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 283 1 363
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 456 0
10 Ostale obveze 209 946 −2 764
11 Računi revalorizacije 367 423 0
12 Kapital i pričuve 98 393 0
Ukupno obveze 2 536 634 42

Kontaktni podatci za medije