Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. august 2015

11. august 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. august 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,9 mia. euro til 262,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
6. august 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 308 mio. USD 228 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,7 mia. euro til 358,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,4 mia. euro til 1.059,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 36,8 mia. euro til 39,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 9,6 mia. euro til 396,9 mia. euro. Onsdag den 5. august 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 80 mia. euro, og en ny på 71 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i den foregående uge). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 137,7 mia. euro (mod 137 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12,6 mia. euro til 540,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 7. august 2015 Ændring i forhold til 31. juli 2015 – opkøb Ændring i forhold til 31. juli 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 22,5 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,8 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 106,6 mia. euro +2,6 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 10,6 mia. euro +0,9 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 259,7 mia. euro +10,8 mia. euro -
Securities Markets Programme 130,6 mia. euro - - 1,7 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 31,5 mia. euro til 443,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 364.458 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 290.330 2.519
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.132 679
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 211.198 1.841
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.896 −566
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.962 −333
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.962 −333
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 534.736 −8.900
  5.1 Primære markedsoperationer 71.007 −8.966
  5.2 Langfristede markedsoperationer 463.525 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 204 66
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 137.738 −500
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 899.191 10.963
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 540.894 12.624
  7.2 Andre værdipapirer 358.297 −1.660
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.173 0
9 Andre aktiver 225.150 −3.142
Aktiver i alt 2.536.634 42
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.059.374 2.380
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 581.766 32.232
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 443.901 31.497
  2.2 Indlånsfacilitet 137.725 740
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 140 −5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.223 −24
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 105.675 −36.025
  5.1 Offentlig forvaltning og service 39.079 −36.804
  5.2 Andre forpligtelser 66.596 779
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.402 3.156
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.692 −277
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.283 1.363
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.283 1.363
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.456 0
10 Andre forpligtelser 209.946 −2.764
11 Revalueringskonti 367.423 0
12 Kapital og reserver 98.393 0
Passiver i alt 2.536.634 42

Medie- og pressehenvendelser