Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. avgusta 2015

11. avgust 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. avgusta 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,9 milijarde EUR na 262,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
6. avgust 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 308 mio USD 228 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,7 milijarde EUR na 358,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,4 milijarde EUR na 1.059,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 36,8 milijarde EUR na 39,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 9,6 milijarde EUR na 396,9 milijarde EUR. V sredo, 5. avgusta 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 80 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 71 milijard EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 137,7 milijarde EUR (v primerjavi s 137 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12,6 milijarde EUR na 540,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 7. avgusta 2015 Razlika od 31. julija 2015 – kupljeno Razlika od 31. julija 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 22,5 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 106,6 milijarde EUR +2,6 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 10,6 milijarde EUR +0,9 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 259,7 milijarde EUR +10,8 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 130,6 milijarde EUR - –1,7 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 31,5 milijarde EUR na 443,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 364.458 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 290.330 2.519
  2.1 Terjatve do MDS 79.132 679
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 211.198 1.841
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.896 −566
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.962 −333
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.962 −333
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 534.736 −8.900
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 71.007 −8.966
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 463.525 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 204 66
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 137.738 −500
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 899.191 10.963
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 540.894 12.624
  7.2 Drugi vrednostni papirji 358.297 −1.660
8 Dolg širše države v EUR 25.173 0
9 Druga sredstva 225.150 −3.142
Skupaj sredstva 2.536.634 42
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.059.374 2.380
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 581.766 32.232
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 443.901 31.497
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 137.725 740
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 140 −5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.223 −24
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 105.675 −36.025
  5.1 Širša država 39.079 −36.804
  5.2 Druge obveznosti 66.596 779
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.402 3.156
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.692 −277
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.283 1.363
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.283 1.363
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.456 0
10 Druge obveznosti 209.946 −2.764
11 Računi prevrednotenja 367.423 0
12 Kapital in rezerve 98.393 0
Skupaj obveznosti 2.536.634 42

Stiki za medije