Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. srpnu 2015

11. srpna 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. srpna 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,9 mld. EUR na 262,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
6. srpna 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 308 mil. USD 228 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,7 mld. EUR na 358,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,4 mld. EUR na 1 059,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 36,8 mld. EUR na 39,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 9,6 mld. EUR na 396,9 mld. EUR. Ve středu 5. srpna 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 80 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 71 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 137,7 mld. EUR (ve srovnání se 137 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 12,6 mld. EUR na 540,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 7. srpnu 2015 Rozdíl v porovnání s 31. červencem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 31. červencem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 22,5 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 106,6 mld. EUR +2,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 10,6 mld. EUR +0,9 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 259,7 mld. EUR +10,8 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 130,6 mld. EUR −1,7 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 31,5 mld. EUR na 443,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 364 458 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 290 330 2 519
  2.1 Pohledávky za MMF 79 132 679
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 211 198 1 841
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 896 −566
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 962 −333
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 962 −333
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 534 736 −8 900
  5.1 Hlavní refinanční operace 71 007 −8 966
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 463 525 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 204 66
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 137 738 −500
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 899 191 10 963
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 540 894 12 624
  7.2 Ostatní cenné papíry 358 297 −1 660
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 173 0
9 Ostatní aktiva 225 150 −3 142
Aktiva celkem 2 536 634 42
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 059 374 2 380
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 581 766 32 232
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 443 901 31 497
  2.2 Vkladová facilita 137 725 740
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 140 −5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 223 −24
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 105 675 −36 025
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 39 079 −36 804
  5.2 Ostatní závazky 66 596 779
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 402 3 156
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 692 −277
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 283 1 363
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 283 1 363
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 456 0
10 Ostatní pasiva 209 946 −2 764
11 Účty přecenění 367 423 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 393 0
Pasiva celkem 2 536 634 42

Kontakty pro média