Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 29. maijā

2015.2.06.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 29. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 271.5 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 373.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.4 mljrd. euro (līdz 1 032 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.3 mljrd. euro (līdz 82.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 7.6 mljrd. euro (līdz 396.6 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 27. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 88.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 100.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 54 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 40.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (nemainījies salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 98.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 93 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 15.5 mljrd. euro (līdz 413.5 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 29. maijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 22. maiju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 22. maiju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 25.1 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 85.1 mljrd. euro +2.3 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 7.2 mljrd. euro +1.0 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 146.7 mljrd. euro +12.4 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 138.1 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 12.6 mljrd. euro (līdz 316.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 383,966 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 302,695 310
  2.1 SVF debitoru parādi 82,292 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 220,403 310
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39,582 698
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,657 624
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,657 624
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 495,548 −1,680
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 100,104 11,706
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 395,367 −13,381
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 77 −5
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 131,583 81
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 786,953 15,228
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 413,509 15,541
  7.2 Pārējie vērtspapīri 373,444 −313
8 Valdības parāds euro 25,742 −6
9 Pārējie aktīvi 228,938 −1,145
Kopā aktīvi 2,416,664 14,111
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,032,017 4,371
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 415,123 18,530
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 316,216 12,609
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 98,901 5,917
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 6 4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,240 −282
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 147,389 −9,652
  5.1 Saistības pret valdību 82,752 −9,324
  5.2 Pārējās saistības 64,637 −328
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 28,652 361
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,327 −109
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,835 855
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,835 855
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 60,656 0
10 Pārējās saistības 218,105 9
11 Pārvērtēšanas konti 403,298 0
12 Kapitāls un rezerves 96,022 28
Kopā pasīvi 2,416,664 14,111

Kontaktinformācija presei