Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 maj 2015

2 juni 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 29 maj 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 271,5 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 373,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,4 miljarder EUR till 1 032 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 9,3 miljarder till 82,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 7,6 miljarder EUR till 396,6 miljarder EUR. Onsdagen den 27 maj 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 88,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 100,1 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 54 miljarder EUR och ersattes med en ny på 40,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 98,9 miljarder EUR (jämfört med 93 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 15,5 miljarder EUR till 413,5 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 29 maj 2015 Förändring jämfört med den 22 maj 2015 – Köp Förändring jämfört med den 22 maj 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 25,1 miljarder EUR - - 0,2 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,3 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 85,1 miljarder EUR + 2,3 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 7,2 miljarder EUR + 1,0 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 146,7 miljarder EUR +12,4 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 138,1 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 12,6 miljarder EUR till 316,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 383.966 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 302.695 310
  2.1 Fordringar på IMF 82.292 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 220.403 310
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.582 698
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.657 624
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.657 624
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 495.548 −1.680
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 100.104 11.706
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 395.367 −13.381
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 77 −5
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 131.583 81
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 786.953 15.228
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 413.509 15.541
  7.2 Andra värdepapper 373.444 −313
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.742 −6
9 Övriga tillgångar 228.938 −1.145
Summa tillgångar 2.416.664 14.111
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.032.017 4.371
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 415.123 18.530
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 316.216 12.609
  2.2 Inlåningsfacilitet 98.901 5.917
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 6 4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.240 −282
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 147.389 −9.652
  5.1 Offentliga sektorn 82.752 −9.324
  5.2 Övriga skulder 64.637 −328
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 28.652 361
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.327 −109
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.835 855
  8.1 Inlåning och övriga skulder 7.835 855
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 60.656 0
10 Övriga skulder 218.105 9
11 Värderegleringskonton 403.298 0
12 Eget kapital 96.022 28
Summa skulder 2.416.664 14.111

Kontakt för media