Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 май 2015 г.

2 юни 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 29 май 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,3 млрд. евро до 271,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 373,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 4,4 млрд. евро до 1032 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 9,3 млрд. евро до 82,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 7,6 млрд. евро до 396,6 млрд. евро. На 27 май 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 88,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 100,1 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 54 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 40,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 98,9 млрд. евро (при 93 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 15,5 млрд. евро до 413,5 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 29 май 2015 г. Разлика спрямо 22 май 2015 г. – покупки Разлика спрямо 22 май 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 25,1 млрд. евро - -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 85,1 млрд. евро +2,3 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 7,2 млрд. евро +1,0 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 146,7 млрд. евро +12,4 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 138,1 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 12,6 млрд. евро до 316,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 383 966 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 302 695 310
  2.1 Вземания от МВФ 82 292 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 220 403 310
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 582 698
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 657 624
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 657 624
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 495 548 −1 680
  5.1 Основни операции по рефинансиране 100 104 11 706
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 395 367 −13 381
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 77 −5
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 131 583 81
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 786 953 15 228
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 413 509 15 541
  7.2 Други ценни книжа 373 444 −313
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 742 −6
9 Други активи 228 938 −1 145
Общо активи 2 416 664 14 111
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 032 017 4 371
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 415 123 18 530
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 316 216 12 609
  2.2 Депозитно улеснение 98 901 5 917
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 4
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 240 −282
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 147 389 −9 652
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 82 752 −9 324
  5.2 Други задължения 64 637 −328
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 28 652 361
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 327 −109
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 835 855
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 835 855
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 60 656 0
10 Други задължения 218 105 9
11 Сметки за преоценка 403 298 0
12 Капитал и резерви 96 022 28
Общо пасиви 2 416 664 14 111

Данни за контакт за медиите