Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. maj 2015

2. juni 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. maj 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 271,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,3 mia. euro til 373,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,4 mia. euro til 1.032 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 9,3 mia. euro til 82,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 7,6 mia. euro til 396,6 mia. euro. Onsdag den 27. maj 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 88,4 mia. euro, og en ny på 100,1 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 54 mia. euro, og en ny på 40,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 98,9 mia. euro (mod 93 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 15,5 mia. euro til 413,5 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 29. maj 2015 Ændring i forhold til 22. maj 2015 – opkøb Ændring i forhold til 22. maj 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 25,1 mia. euro - -0,2 mia. euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 11,3 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 85,1 mia. euro +2,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 7,2 mia. euro +1,0 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 146,7 mia. euro +12,4 mia. euro -
Securities Markets Programme 138,1 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 12,6 mia. euro til 316,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 383.966 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 302.695 310
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 82.292 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 220.403 310
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.582 698
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.657 624
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.657 624
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 495.548 −1.680
  5.1 Primære markedsoperationer 100.104 11.706
  5.2 Langfristede markedsoperationer 395.367 −13.381
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 77 −5
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 131.583 81
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 786.953 15.228
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 413.509 15.541
  7.2 Andre værdipapirer 373.444 −313
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.742 −6
9 Andre aktiver 228.938 −1.145
Aktiver i alt 2.416.664 14.111
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.032.017 4.371
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 415.123 18.530
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 316.216 12.609
  2.2 Indlånsfacilitet 98.901 5.917
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 6 4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.240 −282
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 147.389 −9.652
  5.1 Offentlig forvaltning og service 82.752 −9.324
  5.2 Andre forpligtelser 64.637 −328
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 28.652 361
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.327 −109
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.835 855
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.835 855
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 60.656 0
10 Andre forpligtelser 218.105 9
11 Revalueringskonti 403.298 0
12 Kapital og reserver 96.022 28
Passiver i alt 2.416.664 14.111

Medie- og pressehenvendelser