Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 mei 2015

2 juni 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 29 mei 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 271,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 373,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,4 miljard naar EUR 1.032 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 9,3 miljard naar EUR 82,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 7,6 miljard naar EUR 396,6 miljard. Op woensdag 27 mei 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 88,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 100,1 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 54 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 40,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 98,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 93 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 15,5 miljard naar EUR 413,5 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 29 mei 2015 Verschil ten opzichte van 22 mei 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 22 mei 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 25,1 miljard - -EUR 0,2 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,3 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 85,1 miljard +EUR 2,3 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 7,2 miljard +EUR 1,0 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 146,7 miljard +EUR 12,4 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 138,1 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 12,6 miljard naar EUR 316,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 383.966 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 302.695 310
  2.1 Vorderingen op het IMF 82.292 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 220.403 310
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.582 698
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.657 624
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.657 624
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 495.548 −1.680
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 100.104 11.706
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 395.367 −13.381
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 77 −5
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 131.583 81
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 786.953 15.228
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 413.509 15.541
  7.2 Overige waardepapieren 373.444 −313
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.742 −6
9 Overige activa 228.938 −1.145
Totaal activa 2.416.664 14.111
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.032.017 4.371
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 415.123 18.530
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 316.216 12.609
  2.2 Depositofaciliteit 98.901 5.917
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 6 4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.240 −282
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 147.389 −9.652
  5.1 Overheid 82.752 −9.324
  5.2 Overige verplichtingen 64.637 −328
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 28.652 361
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.327 −109
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.835 855
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.835 855
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 60.656 0
10 Overige passiva 218.105 9
11 Herwaarderingsrekeningen 403.298 0
12 Kapitaal en reserves 96.022 28
Totaal passiva 2.416.664 14.111

Contactpersonen voor de media