Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.5.2015

2.6.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.5.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 271,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,3 miljardilla eurolla 373,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,4 miljardilla eurolla 1 032 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 9,3 miljardilla eurolla 82,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 7,6 miljardilla eurolla 396,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.5.2015 erääntyi 88,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 100,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 54 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2) ja suoritettiin uusi, 40,5 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 98,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 93 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 15,5 miljardilla eurolla 413,5 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 29.5.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 25,1 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,3 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 85,1 miljardia euroa +2,3 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 7,2 miljardia euroa +1,0 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 146,7 miljardia euroa +12,4 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 138,1 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 12,6 miljardilla eurolla 316,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 383 966 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 302 695 310
  2.1 Saamiset IMF:ltä 82 292 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 220 403 310
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 582 698
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 657 624
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 657 624
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 495 548 −1 680
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 100 104 11 706
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 395 367 −13 381
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 77 −5
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 131 583 81
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 786 953 15 228
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 413 509 15 541
  7.2 Muut arvopaperit 373 444 −313
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 742 −6
9 Muut saamiset 228 938 −1 145
Vastaavaa yhteensä 2 416 664 14 111
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 032 017 4 371
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 415 123 18 530
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 316 216 12 609
  2.2 Talletusmahdollisuus 98 901 5 917
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 6 4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 240 −282
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 147 389 −9 652
  5.1 Julkisyhteisöt 82 752 −9 324
  5.2 Muut 64 637 −328
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 28 652 361
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 327 −109
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 835 855
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 835 855
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 60 656 0
10 Muut velat 218 105 9
11 Arvonmuutostilit 403 298 0
12 Pääoma ja rahastot 96 022 28
Vastattavaa yhteensä 2 416 664 14 111

Yhteyshenkilöt