Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. gegužės 29 d.

2015 m. birželio 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. gegužės 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 271,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 373,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,4 mlrd. eurų – iki 1 032 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,3 mlrd. eurų – iki 82,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,6 mlrd. eurų – iki 396,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. gegužės 27 d., baigėsi 88,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 100,1 mlrd. eurų vertės operacija.

2015 m. gegužės 29 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 54 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 40,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 98,9 mlrd. eurų (palyginti su 93 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 15,5 mlrd. eurų – iki 413,5 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. gegužės 29 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. gegužės 22 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. gegužės 22 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 25,1 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 85,1 mlrd. eurų +2,3 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 7,2 mlrd. eurų +1,0 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 146,7 mlrd. eurų +12,4 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 138,1 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,6 mlrd. eurų – iki 316,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 383 966 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 302 695 310
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 82 292 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 220 403 310
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 582 698
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 657 624
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 657 624
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 495 548 −1 680
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 100 104 11 706
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 395 367 −13 381
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 77 −5
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 131 583 81
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 786 953 15 228
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 413 509 15 541
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 373 444 −313
8 Valdžios skola eurais 25 742 −6
9 Kitas turtas 228 938 −1 145
Visas turtas 2 416 664 14 111
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 032 017 4 371
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 415 123 18 530
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 316 216 12 609
  2.2 Indėlių galimybė 98 901 5 917
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 240 −282
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 147 389 −9 652
  5.1 Valdžiai 82 752 −9 324
  5.2 Kiti įsipareigojimai 64 637 −328
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 28 652 361
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 327 −109
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 835 855
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 835 855
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 60 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 218 105 9
11 Perkainojimo sąskaitos 403 298 0
12 Kapitalas ir rezervai 96 022 28
Visi įsipareigojimai 2 416 664 14 111

Kontaktai žiniasklaidai