Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. maja 2015

2. junij 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. maja 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 271,5 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 373,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,4 milijarde EUR na 1.032 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 9,3 milijarde EUR na 82,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 7,6 milijarde EUR na 396,6 milijarde EUR. V sredo, 27. maja 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 88,4 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 100,1 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 54 milijard EUR, medtem ko je bila poravnana nova v višini 40,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 98,9 milijarde EUR (v primerjavi s 93 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 15,5 milijarde EUR na 413,5 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 29. maja 2015 Razlika od 22. maja 2015 – kupljeno Razlika od 22. maja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 25,1 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,3 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 85,1 milijarde EUR +2,3 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 7,2 milijarde EUR +1,0 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 146,7 milijarde EUR +12,4 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 138,1 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 12,6 milijarde EUR na 316,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 383.966 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 302.695 310
  2.1 Terjatve do MDS 82.292 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 220.403 310
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.582 698
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.657 624
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.657 624
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 495.548 −1.680
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 100.104 11.706
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 395.367 −13.381
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 77 −5
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 131.583 81
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 786.953 15.228
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 413.509 15.541
  7.2 Drugi vrednostni papirji 373.444 −313
8 Dolg širše države v EUR 25.742 −6
9 Druga sredstva 228.938 −1.145
Skupaj sredstva 2.416.664 14.111
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.032.017 4.371
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 415.123 18.530
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 316.216 12.609
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 98.901 5.917
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 6 4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.240 −282
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 147.389 −9.652
  5.1 Širša država 82.752 −9.324
  5.2 Druge obveznosti 64.637 −328
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 28.652 361
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.327 −109
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.835 855
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.835 855
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 60.656 0
10 Druge obveznosti 218.105 9
11 Računi prevrednotenja 403.298 0
12 Kapital in rezerve 96.022 28
Skupaj obveznosti 2.416.664 14.111

Stiki za medije