Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. máju 2015

2. júna 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. mája 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 271,5 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,3 mld. EUR na 373,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 4,4 mld. EUR na 1 032 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 9,3 mld. EUR na 82,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 7,6 mld. EUR na 396,6 mld. EUR. V stredu 27. mája 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 88,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 100,1 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 54 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 40,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 98,9 mld. EUR (v porovnaní s 93 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 15,5 mld. EUR na 413,5 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 29. máju 2015 Zmena oproti 22. máju 2015: nákup Zmena oproti 22. máju 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 25,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 85,1 mld. EUR +2,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 7,2 mld. EUR +1,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 146,7 mld. EUR +12,4 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 138,1 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 12,6 mld. EUR na 316,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 383 966 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 302 695 310
  2.1 Pohľadávky voči MMF 82 292 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 220 403 310
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 582 698
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 657 624
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 657 624
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 495 548 −1 680
  5.1 Hlavné refinančné operácie 100 104 11 706
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 395 367 −13 381
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 77 −5
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 131 583 81
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 786 953 15 228
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 413 509 15 541
  7.2 Ostatné cenné papiere 373 444 −313
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 742 −6
9 Ostatné aktíva 228 938 −1 145
Aktíva spolu 2 416 664 14 111
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 032 017 4 371
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 415 123 18 530
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 316 216 12 609
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 98 901 5 917
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 6 4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 240 −282
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 147 389 −9 652
  5.1 Verejná správa 82 752 −9 324
  5.2 Ostatné záväzky 64 637 −328
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 28 652 361
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 327 −109
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 835 855
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 835 855
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 60 656 0
10 Ostatné pasíva 218 105 9
11 Účty precenenia 403 298 0
12 Základné imanie a rezervy 96 022 28
Pasíva spolu 2 416 664 14 111

Kontakt pre médiá