Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 29. svibnja 2015.

2. lipnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 29. svibnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,3 mlrd. EUR na 271,5 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,3 mlrd. EUR na 373,4 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 4,4 mlrd. EUR na 1.032 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 9,3 mlrd. EUR na 82,8 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 7,6 mlrd. EUR na 396,6 mlrd. EUR. U srijedu, 27. svibnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 88,4 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 100,1 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 54 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 40,5 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 98,9 mlrd. EUR (u odnosu na 93 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 15,5 mlrd. EUR na 413,5 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 29. svibnja 2015. Razlika u odnosu na 22. svibnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 22. svibnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 25,1 mlrd. EUR –0,2 mlrd EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 85,1 mlrd. EUR +2,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 7,2 mlrd. EUR +1,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 146,7 mlrd. EUR +12,4 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 138,1 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 12,6 mlrd. EUR na 316,2 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 383 966 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 302 695 310
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 82 292 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 220 403 310
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 39 582 698
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 657 624
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 657 624
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 495 548 −1 680
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 100 104 11 706
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 395 367 −13 381
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 77 −5
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 131 583 81
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 786 953 15 228
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 413 509 15 541
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 373 444 −313
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 742 −6
9 Ostala imovina 228 938 −1 145
Ukupno imovina 2 416 664 14 111
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 032 017 4 371
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 415 123 18 530
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 316 216 12 609
  2.2 Novčani depoziti 98 901 5 917
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 6 4
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 240 −282
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 147 389 −9 652
  5.1 Opća država 82 752 −9 324
  5.2 Ostale obveze 64 637 −328
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 28 652 361
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 327 −109
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 835 855
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 835 855
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 60 656 0
10 Ostale obveze 218 105 9
11 Računi revalorizacije 403 298 0
12 Kapital i pričuve 96 022 28
Ukupno obveze 2 416 664 14 111

Kontaktni podatci za medije