Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. květnu 2015

2. června 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. května 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 271,5 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 373,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,4 mld. EUR na 1 032 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 9,3 mld. EUR na 82,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 7,6 mld. EUR na 396,6 mld. EUR. Ve středu 27. května 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 88,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 100,1 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 54 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 40,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 98,9 mld. EUR (oproti 93 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 15,5 mld. EUR na 413,5 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 29. květnu 2015 Rozdíl v porovnání s 22. květnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 22. květnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 25,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 11,3 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 85,1 mld. EUR +2,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 7,2 mld. EUR +1,0 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 146,7 mld. EUR +12,4 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 138,1 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 12,6 mld. EUR na 316,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 383 966 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 302 695 310
  2.1 Pohledávky za MMF 82 292 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 220 403 310
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 582 698
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 657 624
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 657 624
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 495 548 −1 680
  5.1 Hlavní refinanční operace 100 104 11 706
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 395 367 −13 381
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 77 −5
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 131 583 81
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 786 953 15 228
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 413 509 15 541
  7.2 Ostatní cenné papíry 373 444 −313
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 742 −6
9 Ostatní aktiva 228 938 −1 145
Aktiva celkem 2 416 664 14 111
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 032 017 4 371
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 415 123 18 530
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 316 216 12 609
  2.2 Vkladová facilita 98 901 5 917
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 6 4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 240 −282
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 147 389 −9 652
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 82 752 −9 324
  5.2 Ostatní závazky 64 637 −328
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 28 652 361
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 327 −109
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 835 855
  8.1 Vklady a ostatní závazky 7 835 855
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 60 656 0
10 Ostatní pasiva 218 105 9
11 Účty přecenění 403 298 0
12 Kapitál a rezervní fondy 96 022 28
Pasiva celkem 2 416 664 14 111

Kontakty pro média