Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 maja 2015 r.

2 czerwca 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 29 maja 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld EUR do poziomu 271,5 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,3 mld EUR do poziomu 373,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4,4 mld EUR do poziomu 1032 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 9,3 mld EUR do poziomu 82,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 7,6 mld EUR do poziomu 396,6 mld EUR. W środę 27 maja 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 88,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 100,1 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 54 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 40,5 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 98,9 mld EUR (wobec 93 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 15,5 mld EUR do poziomu 413,5 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 29.05.2015 Różnica wobec 22.05.2015 – zakup Różnica wobec 22.05.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 25,1 mld EUR –0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 85,1 mld EUR +2,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 7,2 mld EUR +1,0 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 146,7 mld EUR +12,4 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 138,1 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 12,6 mld EUR do poziomu 316,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 383.966 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 302.695 310
  2.1 Należności od MFW 82.292 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 220.403 310
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.582 698
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.657 624
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.657 624
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 495.548 −1.680
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 100.104 11.706
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 395.367 −13.381
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 77 −5
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 131.583 81
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 786.953 15.228
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 413.509 15.541
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 373.444 −313
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.742 −6
9 Pozostałe aktywa 228.938 −1.145
Aktywa razem 2.416.664 14.111
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.032.017 4.371
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 415.123 18.530
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 316.216 12.609
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 98.901 5.917
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.240 −282
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 147.389 −9.652
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 82.752 −9.324
  5.2 Pozostałe zobowiązania 64.637 −328
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 28.652 361
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.327 −109
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.835 855
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.835 855
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 60.656 0
10 Pozostałe pasywa 218.105 9
11 Różnice z wyceny 403.298 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 96.022 28
Pasywa razem 2.416.664 14.111

Kontakt z mediami