Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. januáru 2015

27. januára 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. januára 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 1,7 mld. EUR na 243,4 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,0 mld. EUR na 374,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,9 mld. EUR na 1 002,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 16,2 mld. EUR na 81,0 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 9,4 mld. EUR na 517,6 mld. EUR. V stredu 21. januára 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 114,0 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 125,3 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 13,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,6 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 54,5 mld. EUR (v porovnaní so 65,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 3,9 mld. EUR na 224,7 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 23. januáru 2015 Zmena oproti 16. januáru 2015: nákup Zmena oproti 16. januáru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 28,2 mld. EUR 0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,7 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 37,2 mld. EUR 4,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 2,3 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 144,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 34,1 mld. EUR na 189,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 867 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 274 917 1 930
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 268 −2
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 193 649 1 932
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 860 −338
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 513 −997
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 513 −997
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 572 145 −1 678
5.1 Hlavné refinančné operácie 125 256 11 270
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 445 266 −13 864
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 623 916
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 58 705 −311
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 599 553 4 930
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 224 661 3 946
7.2 Ostatné cenné papiere 374 893 984
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 715 0
9 Ostatné aktíva 232 521 −1 962
Aktíva spolu 2 159 796 1 574
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 002 309 871
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 243 754 −45 181
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 189 258 −34 061
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 54 493 −11 078
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 −43
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 748 −1 139
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 114 706 20 012
5.1 Verejná správa 81 048 16 178
5.2 Ostatné záväzky 33 658 3 834
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 86 745 26 457
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 637 −34
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 378 −78
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 378 −78
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 374 0
10 Ostatné pasíva 216 002 77
11 Účty precenenia 330 898 0
12 Základné imanie a rezervy 95 245 590
Pasíva spolu 2 159 796 1 574

Kontakt pre médiá