Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. januar 2015

27. januar 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. januar 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,7 mia. euro til 243,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,0 mia. euro til 374,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,9 mia. euro til 1.002,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 16,2 mia. euro til 81,0 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 9,4 mia. euro til 517,6 mia. euro. Onsdag den 21. januar 2015 udløb en primær markedsoperation på 114,0 mia. euro, og en ny på 125,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 13,9 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,6 mia. euro (mod 0,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 54,5 mia. euro (mod 65,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 3,9 mia. euro til 224,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 23. januar 2015 Ændring i forhold til 16. januar 2015 – Opkøb Ændring i forhold til 16. januar 2015 – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 28,2 mia. - EUR 0,3 mia.
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,7 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 37,2 mia. EUR 4,1 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 2,3 mia. EUR 0,1 mia. -
Securities Markets Programme EUR 144,3 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 34,1 mia. euro til 189,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.867 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 274.917 1.930
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.268 −2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 193.649 1.932
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.860 −338
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.513 −997
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.513 −997
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 572.145 −1.678
5.1 Primære markedsoperationer 125.256 11.270
5.2 Langfristede markedsoperationer 445.266 −13.864
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.623 916
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 58.705 −311
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 599.553 4.930
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 224.661 3.946
7.2 Andre værdipapirer 374.893 984
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.715 0
9 Andre aktiver 232.521 −1.962
Aktiver i alt 2.159.796 1.574
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.002.309 871
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 243.754 −45.181
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 189.258 −34.061
2.2 Indlånsfacilitet 54.493 −11.078
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 −43
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.748 −1.139
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 114.706 20.012
5.1 Offentlig forvaltning og service 81.048 16.178
5.2 Andre forpligtelser 33.658 3.834
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 86.745 26.457
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.637 −34
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.378 −78
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.378 −78
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.374 0
10 Andre forpligtelser 216.002 77
11 Revalueringskonti 330.898 0
12 Kapital og reserver 95.245 590
Passiver i alt 2.159.796 1.574

Medie- og pressehenvendelser