Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. sausio 23 d.

2015 m. sausio 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. sausio 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 243,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,0 mlrd. eurų – iki 374,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 1 002,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,2 mlrd. eurų – iki 81,0 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,4 mlrd. eurų – iki 517,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. sausio 21 d., baigėsi 114,0 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 125,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 13,9 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,6 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 54,5 mlrd. eurų (palyginti su 65,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 3,9 mlrd. eurų – iki 224,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. sausio 23 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. sausio 16 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. sausio 16 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 28,2 mlrd. eurų 0,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,7 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 37,2 mlrd. eurų 4,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 2,3 mlrd. eurų 0,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 144,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 34,1 mlrd. eurų – iki 189,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 343 867 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 274 917 1 930
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 268 −2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 193 649 1 932
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 860 −338
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 513 −997
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 513 −997
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 572 145 −1 678
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 125 256 11 270
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 445 266 −13 864
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 623 916
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 58 705 −311
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 599 553 4 930
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 224 661 3 946
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 374 893 984
8 Valdžios skola eurais 26 715 0
9 Kitas turtas 232 521 −1 962
Visas turtas 2 159 796 1 574
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 002 309 871
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 243 754 −45 181
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 189 258 −34 061
2.2 Indėlių galimybė 54 493 −11 078
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −43
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 748 −1 139
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 114 706 20 012
5.1 Valdžiai 81 048 16 178
5.2 Kiti įsipareigojimai 33 658 3 834
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 86 745 26 457
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 637 −34
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 378 −78
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 378 −78
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 374 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 002 77
11 Perkainojimo sąskaitos 330 898 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 245 590
Visi įsipareigojimai 2 159 796 1 574

Kontaktai žiniasklaidai