Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 23. janvārī

2015.27.01.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 23. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 243.4 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.0 mljrd. euro (līdz 374.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 1 002.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 16.2 mljrd. euro (līdz 81.0 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 9.4 mljrd. euro (līdz 517.6 mljrd. euro). Otrdien, 2015. gada 21. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 114.0 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 125.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 13.9 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 54.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 65.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 3.9 mljrd. euro (līdz 224.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 23. janvārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 16. janvāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 16. janvāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 28.2 mljrd. euro 0.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.7 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 37.2 mljrd. euro 4.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 2.3 mljrd. euro 0.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 144.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 34.1 mljrd. euro (līdz 189.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343,867 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 274,917 1,930
2.1 SVF debitoru parādi 81,268 −2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 193,649 1,932
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32,860 −338
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,513 −997
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,513 −997
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 572,145 −1,678
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 125,256 11,270
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 445,266 −13,864
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,623 916
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 58,705 −311
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 599,553 4,930
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 224,661 3,946
7.2 Pārējie vērtspapīri 374,893 984
8 Valdības parāds euro 26,715 0
9 Pārējie aktīvi 232,521 −1,962
Kopā aktīvi 2,159,796 1,574
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,002,309 871
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 243,754 −45,181
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 189,258 −34,061
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 54,493 −11,078
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −43
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,748 −1,139
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 114,706 20,012
5.1 Saistības pret valdību 81,048 16,178
5.2 Pārējās saistības 33,658 3,834
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 86,745 26,457
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,637 −34
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,378 −78
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,378 −78
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,374 0
10 Pārējās saistības 216,002 77
11 Pārvērtēšanas konti 330,898 0
12 Kapitāls un rezerves 95,245 590
Kopā pasīvi 2,159,796 1,574

Kontaktinformācija presei