Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 23. siječnja 2015.

27. siječnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 23. siječnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,7 milijarda EUR na 243,4 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1,0 milijardu EUR na 374,9 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,9 milijarda EUR na 1.002,3 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 16,2 milijarde EUR na 81,0 milijardu EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 9,4 milijarde EUR na 517,6 milijarda EUR. U srijedu, 21. siječnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 114,0 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 125,3 milijarde EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 13,9 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 1,6 milijarda EUR (u odnosu na 0,7 milijarda EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 54,5 milijarda EUR (u odnosu na 65,6 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 3,9 milijarda EUR na 224,7 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 23. siječnja 2015. Razlika u odnosu na 16. siječnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 16. siječnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 28,2 mlrd. EUR - 0,3 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,7 mlrd. EUR - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 37,2 mlrd. EUR 4,1 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 2,3 mlrd. EUR 0,1 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 144,3 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 34,1 milijardu EUR na 189,3 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 867 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 274 917 1 930
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 268 −2
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 193 649 1 932
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 860 −338
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 513 −997
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 513 −997
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 572 145 −1 678
5.1 Glavne operacije refinanciranja 125 256 11 270
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 445 266 −13 864
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 1 623 916
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 58 705 −311
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 599 553 4 930
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 224 661 3 946
7.2 Ostali vrijednosni papiri 374 893 984
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 715 0
9 Ostala imovina 232 521 −1 962
Ukupno imovina 2 159 796 1 574
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 002 309 871
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 243 754 −45 181
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 189 258 −34 061
2.2 Novčani depoziti 54 493 −11 078
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 3 −43
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 748 −1 139
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 114 706 20 012
5.1 Opća država 81 048 16 178
5.2 Ostale obveze 33 658 3 834
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 86 745 26 457
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 637 −34
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 378 −78
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 378 −78
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 374 0
10 Ostale obveze 216 002 77
11 Računi revalorizacije 330 898 0
12 Kapital i pričuve 95 245 590
Ukupno obveze 2 159 796 1 574

Kontaktni podatci za medije