Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 januari 2015

27 januari 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 23 januari 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,7 miljard naar EUR 243,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,0 miljard naar EUR 374,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,9 miljard naar EUR 1.002,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 16,2 miljard naar EUR 81,0 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 9,4 miljard naar EUR 517,6 miljard. Op woensdag 21 januari 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 114,0 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 125,3 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 13,9 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 1,6 miljard (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 54,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 65,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 3,9 miljard naar EUR 224,7 miljard. De hieronderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 23 januari 2015 Verschil ten opzichte van 16 januari 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 16 januari 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 28,2 miljard - EUR 0,3 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,7 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 37,2 miljard EUR 4,1 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 2,3 miljard EUR 0,1 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 144,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 34,1 miljard naar EUR 189,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 343.867 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 274.917 1.930
2.1 Vorderingen op het IMF 81.268 −2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 193.649 1.932
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.860 −338
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.513 −997
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.513 −997
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 572.145 −1.678
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 125.256 11.270
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 445.266 −13.864
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.623 916
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 58.705 −311
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 599.553 4.930
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 224.661 3.946
7.2 Overige waardepapieren 374.893 984
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.715 0
9 Overige activa 232.521 −1.962
Totaal activa 2.159.796 1.574
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.002.309 871
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 243.754 −45.181
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 189.258 −34.061
2.2 Depositofaciliteit 54.493 −11.078
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −43
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.748 −1.139
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 114.706 20.012
5.1 Overheid 81.048 16.178
5.2 Overige verplichtingen 33.658 3.834
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 86.745 26.457
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.637 −34
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.378 −78
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.378 −78
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.374 0
10 Overige passiva 216.002 77
11 Herwaarderingsrekeningen 330.898 0
12 Kapitaal en reserves 95.245 590
Totaal passiva 2.159.796 1.574

Contactpersonen voor de media