Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. jaanuar 2015

27. jaanuar 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

23. jaanuaril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,7 miljardi euro võrra 243,4 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,0 miljardi euro võrra 374,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,9 miljardi euro võrra 1002,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 16,2 miljardi euro võrra 81,0 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 9,4 miljardi euro võrra 517,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. jaanuaril 2015 möödus 114,0 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 125,3 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 13,9 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 54,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 65,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 3,9 miljardi euro võrra 224,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 23. jaanuar 2015 Erinevus võrreldes 16. jaanuariga 2015 – ost Erinevus võrreldes 16. jaanuariga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 28,2 miljardit eurot 0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,7 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 37,2 miljardit eurot 4,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 2,3 miljardit eurot 0,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 144,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 34,1 miljardi euro võrra 189,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 343 867 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 274 917 1 930
2.1 Nõuded RVFle 81 268 −2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 193 649 1 932
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 860 −338
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 513 −997
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 513 −997
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 572 145 −1 678
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 125 256 11 270
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 445 266 −13 864
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 623 916
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 58 705 −311
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 599 553 4 930
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 224 661 3 946
7.2 Muud väärtpaberid 374 893 984
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 715 0
9 Muud varad 232 521 −1 962
Varad kokku 2 159 796 1 574
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 002 309 871
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 243 754 −45 181
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 189 258 −34 061
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 54 493 −11 078
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 −43
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 748 −1 139
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 114 706 20 012
5.1 Valitsussektor 81 048 16 178
5.2 Muud kohustused 33 658 3 834
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 86 745 26 457
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 637 −34
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 378 −78
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 378 −78
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 374 0
10 Muud kohustused 216 002 77
11 Ümberhindluskontod 330 898 0
12 Kapital ja reservid 95 245 590
Kohustused kokku 2 159 796 1 574

Kontaktandmed