Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 януари 2015 г.

27 януари 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 23 януари 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 1,7 млрд. евро до 243,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,0 млрд. евро до 374,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,9 млрд. евро до 1002,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 16,2 млрд. евро до 81,0 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 9,4 млрд. евро до 517,6 млрд. евро. На 21 януари 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 114,0 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 125,3 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата 13,9 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,6 млрд. евро (при 0,7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 54,5 млрд. евро (при 65,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 3,9 млрд. евро до 224,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 23 януари 2015 г. Разлика спрямо 16 януари 2015 г. – покупки Разлика спрямо 16 януари 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 28,2 млрд. евро - 0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 12,7 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 37,2 млрд. евро 4,1 млрд. евро -
Програма за изкупуване на обезпечени с активи ценни книжа 2,3 млрд. евро 0,1 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 144,3 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 34,1 млрд. евро до 189,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 343 867 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 274 917 1 930
2.1 Вземания от МВФ 81 268 −2
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 193 649 1 932
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 860 −338
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 513 −997
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 513 −997
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 572 145 −1 678
5.1 Основни операции по рефинансиране 125 256 11 270
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 445 266 −13 864
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 623 916
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 58 705 −311
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 599 553 4 930
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 224 661 3 946
7.2 Други ценни книжа 374 893 984
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 715 0
9 Други активи 232 521 −1 962
Общо активи 2 159 796 1 574
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 002 309 871
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 243 754 −45 181
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 189 258 −34 061
2.2 Депозитно улеснение 54 493 −11 078
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −43
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 748 −1 139
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 114 706 20 012
5.1 Сектор „Държавно управление“ 81 048 16 178
5.2 Други задължения 33 658 3 834
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 86 745 26 457
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 637 −34
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 378 −78
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 378 −78
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 374 0
10 Други задължения 216 002 77
11 Сметки за преоценка 330 898 0
12 Капитал и резерви 95 245 590
Общо пасиви 2 159 796 1 574

Данни за контакт за медиите