Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 januari 2015

27 januari 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 23 januari 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 243,4 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,0 miljard EUR till 374,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 1 002,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 16,2 miljarder EUR till 81,0 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 9,4 miljarder EUR till 517,6 miljarder EUR. Onsdagen den 21 januari 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 114,0 miljarder EUR och ersattes med en ny på 125,3 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan återbetalades 13,9 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,6 miljarder EUR (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 54,5 miljarder EUR (jämfört med 65,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 3,9 miljarder EUR till 224,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 23 januari 2015 Förändring jämfört med den 16 januari 2015 – Köp Förändring jämfört med den 16 januari 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 28,2 miljarder EUR - 0,3 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,7 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 37,2 miljarder EUR 4,1 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 2,3 miljarder EUR 0,1 miljard EUR -
Värdepappersprogrammet 144,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 34,1 miljarder EUR till 189,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 343.867 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 274.917 1.930
2.1 Fordringar på IMF 81.268 −2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 193.649 1.932
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.860 −338
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.513 −997
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.513 −997
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 572.145 −1.678
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 125.256 11.270
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 445.266 −13.864
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.623 916
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 58.705 −311
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 599.553 4.930
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 224.661 3.946
7.2 Andra värdepapper 374.893 984
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.715 0
9 Övriga tillgångar 232.521 −1.962
Summa tillgångar 2.159.796 1.574
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.002.309 871
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 243.754 −45.181
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 189.258 −34.061
2.2 Inlåningsfacilitet 54.493 −11.078
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −43
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.748 −1.139
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 114.706 20.012
5.1 Offentliga sektorn 81.048 16.178
5.2 Övriga skulder 33.658 3.834
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 86.745 26.457
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.637 −34
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.378 −78
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.378 −78
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.374 0
10 Övriga skulder 216.002 77
11 Värderegleringskonton 330.898 0
12 Eget kapital 95.245 590
Summa skulder 2.159.796 1.574

Kontakt för media