Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 stycznia 2015 r.

27 stycznia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 23 stycznia 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,7 mld EUR do poziomu 243,4 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,0 mld EUR do poziomu 374,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,9 mld EUR do poziomu 1002,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 16,2 mld EUR do poziomu 81,0 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 9,4 mld EUR do poziomu 517,6 mld EUR. W środę 21 stycznia 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 114,0 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 125,3 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 13,9 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,6 mld EUR (wobec 0,7 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 54,5 mld EUR (wobec 65,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 3,9 mld EUR do poziomu 224,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 23.01.2015 Różnica wobec 16.01.2015 – zakup Różnica wobec 16.01.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 28,2 mld EUR 0,3 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,7 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 37,2 mld EUR 4,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 2,3 mld EUR 0,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 144,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 34,1 mld EUR do poziomu 189,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 343.867 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 274.917 1.930
2.1 Należności od MFW 81.268 −2
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 193.649 1.932
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.860 −338
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.513 −997
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.513 −997
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 572.145 −1.678
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 125.256 11.270
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 445.266 −13.864
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.623 916
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 58.705 −311
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 599.553 4.930
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 224.661 3.946
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 374.893 984
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.715 0
9 Pozostałe aktywa 232.521 −1.962
Aktywa razem 2.159.796 1.574
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.002.309 871
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 243.754 −45.181
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 189.258 −34.061
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 54.493 −11.078
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −43
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.748 −1.139
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 114.706 20.012
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 81.048 16.178
5.2 Pozostałe zobowiązania 33.658 3.834
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 86.745 26.457
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.637 −34
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.378 −78
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.378 −78
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.374 0
10 Pozostałe pasywa 216.002 77
11 Różnice z wyceny 330.898 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.245 590
Pasywa razem 2.159.796 1.574

Kontakt z mediami