Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. lednu 2015

27. ledna 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. ledna 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 1,7 mld. EUR na 243,4 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,0 mld. EUR na 374,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,9 mld. EUR na 1 002,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 16,2 mld. EUR na 81,0 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 9,4 mld. EUR na 517,6 mld. EUR. Ve středu 21. ledna 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 114,0 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 125,3 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu bylo z  dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 13,9 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,6 mld. EUR (ve srovnání s 0,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 54,5 mld. EUR (ve srovnání se 65,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 3,9 mld. EUR na 224,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 23. lednu 2015 Rozdíl v porovnání s 16. lednem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 16. lednem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 28,2 mld. EUR 0,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,7 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 37,2 mld. EUR 4,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 2,3 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 144,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 34,1 mld. EUR na 189,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 867 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 274 917 1 930
2.1 Pohledávky za MMF 81 268 −2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 193 649 1 932
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 860 −338
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 513 −997
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 513 −997
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 572 145 −1 678
5.1 Hlavní refinanční operace 125 256 11 270
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 445 266 −13 864
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 623 916
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 58 705 −311
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 599 553 4 930
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 224 661 3 946
7.2 Ostatní cenné papíry 374 893 984
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 715 0
9 Ostatní aktiva 232 521 −1 962
Aktiva celkem 2 159 796 1 574
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 002 309 871
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 243 754 −45 181
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 189 258 −34 061
2.2 Vkladová facilita 54 493 −11 078
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −43
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 748 −1 139
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 114 706 20 012
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 81 048 16 178
5.2 Ostatní závazky 33 658 3 834
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 86 745 26 457
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 637 −34
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 378 −78
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 378 −78
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 374 0
10 Ostatní pasiva 216 002 77
11 Účty přecenění 330 898 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 245 590
Pasiva celkem 2 159 796 1 574

Kontakty pro média