Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. januarja 2015

27. januar 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. januarja 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 1,7 milijarde EUR na 243,4 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,0 milijarde EUR na 374,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,9 milijarde EUR na 1.002,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 16,2 milijarde EUR na 81,0 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 9,4 milijarde EUR na 517,6 milijarde EUR. V sredo, 21. januarja 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 114,0 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 125,3 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 13,9 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,6 milijarde EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 54,5 milijarde EUR (v primerjavi s 65,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 3,9 milijarde EUR na 224,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 23. januarja 2015 Razlika od 16. januarja 2015 – kupljeno Razlika od 16. januarja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 28,2 milijarde EUR - 0,3 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,7 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 37,2 milijarde EUR 4,1 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 2,3 milijarde EUR 0,1 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 144,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 34,1 milijarde EUR na 189,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.867 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 274.917 1.930
2.1 Terjatve do MDS 81.268 −2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 193.649 1.932
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 32.860 −338
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.513 −997
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.513 −997
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 572.145 −1.678
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 125.256 11.270
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 445.266 −13.864
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.623 916
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 58.705 −311
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 599.553 4.930
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 224.661 3.946
7.2 Drugi vrednostni papirji 374.893 984
8 Dolg širše države v EUR 26.715 0
9 Druga sredstva 232.521 −1.962
Skupaj sredstva 2.159.796 1.574
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.002.309 871
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 243.754 −45.181
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 189.258 −34.061
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 54.493 −11.078
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −43
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.748 −1.139
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 114.706 20.012
5.1 Širša država 81.048 16.178
5.2 Druge obveznosti 33.658 3.834
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 86.745 26.457
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.637 −34
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.378 −78
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.378 −78
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.374 0
10 Druge obveznosti 216.002 77
11 Računi prevrednotenja 330.898 0
12 Kapital in rezerve 95.245 590
Skupaj obveznosti 2.159.796 1.574

Stiki za medije